Nordens kvinneforbunds sommerkonferanse 2014 i Rovaniemi sende fleire uttalelser til Nordisk råd og myndighetene i medlemslanda:

På konferansen diskuterte deltakarane:

  • Kva inneber det å vera kvinne i nord?
  • Kva begrensingar og mogelegheiter medfører dei nordlege breddegrader.
  • Kva betyr nordligheit, grenser og å overkomme dei for kvinner i arbeids-, forretnings- og organisasjonslivet?

og sende to uttalelsar til Nordisk råd:

1. Nordens Kvinneforbunds konferanse i Rovaniemi, Finland 26.-29. juni 2014, krever at kvinners ulike verdivalg gjennom livsfaser respekteres. Samfunnet kan ikke forvente at kvinners ulønnede arbeid i hjemmet skal være en ressurs som «bare» finnes der alltid – uansett.
Verdisettingen av de såkalte kvinnedominerte yrkene må økes, med bedre arbeidsvilkår og höyere lönn.
Ved å gjøre dette vil man bidra til at kvinner lettere vil stå frem og bidra med sin kunnskap og kompetanse i utviklingen av et godt samfunn.

2.  Nordiske kvinners viktige bidrag i utviklingen av gode samfunn må verdsettes.

Nordens Kvinneforbunds (NKF) konferanse i Rovaniemi, Finland 26.-29. juni 2014, konstaterer at kvinneorganisasjonenes arbeid og bidrag i samfunnsutviklingen ikke verdsettes nok av alle de nordiske lands myndigheter. Vi etterlyser fortsatt økt støtte til det nordiske samarbeid for kvinneorganisasjonene på tvers av grensene.

Nordens Kvinneforbund beklager sterkt at uttalelser om styrkingen av det nordiske kvinnesamarbeidet som vi påpekte i 2012 fortsatt ikke er tatt til følge og at situasjonen er uforandret. Uttalelsen den gang var slik:
«Nordens Kvinneforbund ønsker å rette oppmerksomheten på den store energi som kvinner med kompetanse og arbeidsinnsats har spredt over hav og land for å utvikle samfunnet.
Innovasjon i likestilling, i design og det at kvinner er med som ledere innen finans, viser seg å gi gode resultater for vårt samfunn.
Frivillige kvinneorganisasjoner bidrar positivt i arbeidet med å synliggjøre det at kvinner bidrar til bedre sosial velferd, bedre helse og utvikling av gode lokalsamfunn.
Hvordan ville egentlig samfunnet vårt sett ut og fungert om det ikke fantes noen kvinneorganisasjoner?»

Kvinneorganisasjonenes arbeid er viktig, særlig med tanke på at de arbeider med likestilling.  Representanter for kvinneorganisasjonene må inkluderes i forberedelsene og være med der beslutninger fattes.