83 prosent av alle 3-5- åringer her i landet hadde barnehageplass ved utgangen av 2002. Totalt for hele aldersgruppen 1-5 år var dekningsgraden på 66 prosent. Økningen var på 2,6 prosentpoeng fra 2001, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rundt 198 300 barn hadde plass i barnehager per 15.desember 2002, fordelt på landets 5 850 barnehager. Dette tallet antas å være noe høyere i dag.

Det var like mange offentlige som private barnehager. Vel 66 prosent av barna hadde en barnehageplass. 44 prosent av dem hadde heldagsplass, det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer i uken. 

Varierende dekning
Barnehage er i lov om barnehager av 6 .juni 1975 definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid under opplæringspliktig alder.

Barne- og familiedepartementet fastsetter forskrifter og retningslinjer ehagene. Alle kommuner i landet hadde et barnehagetilbud men barnehagedekningen varierte.

Finnmark, Sogn og Fjordane og Oslo skilte seg ut som de fylkene med størst dekning, mens Østfold og Agder-fylkene hadde lavest andel barn 1-5 år i barnehager i prosent av folkemengden i denne aldersgruppen, melder SSB. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå