(Nett Kvinner & familie) Opp mot 150 norske skolebarn i Spania trenger hjelp fra skole eller barnevern. Men verken norsk eller spansk barnevern tar ansvar.
NRK1 “Brennpunkt” satte tirsdag søkelyset på problemet Barneombudet lenge har jobbet med.

I 2002 ba Barneombudet Barne- og familiedepartementet ta ansvar for at det etableres en ordning med tilbud om velferdstjenester rettet mot norske barn i utlandet.

Disse velferdstjenestene bør ha karakter av forebyggende barnevernstiltak, for eksempel tilbud om støttekontakt, avlastning, fritidstilbud eller foreldre-veiledning, mener Barneombudet.

Rekke henvendelser
I brevet til Barne- og Familiedepartementet påpeker Barneombudet at ombudet har mottatt en rekke henvendelser om norske barn som for kortere eller lengre tid er bosatt i utlandet.

Henvendelsene omfatter i hovedsak barn som er bosatt i Spania. Dette har naturligvis sammenheng med at det er Spania som har flest norske barn som er bosatt utenlands, men skyldes også at de foresattes motivasjonen for å bosette seg her er mer blandet enn for andre lands vedkommende.

Når norske familier med barn velger å bosette seg midlertidig i utlandet, er årsaken oftest at en eller begge foreldre flytter pga. arbeid. I Spania er motivasjonen for flytting mer variert, og mange familier har ingen tilknytning til arbeidslivet, skriver Barneombudet. 

Det “gode liv”
Enkelte har flyttet p.g.a. helse-relaterte problemer, noen er på leting etter det “gode liv,” andre har flyktet fra det norske barnevernet. Misbruk av rusmidler er ikke uvanlig for svært mange av de foresatte som ikke har tilknytning til arbeidslivet.

Det er dessuten på det rene at en rekke familier har bosatt seg i Spania uten å ha søkt om oppholdstillatelse eller ordnet med skolegang a. I en del tilfeller blir barna gående uten skoletilbud, eller de har en eller annen løs tilknytning til spansk skole.

Også i de til-fellene hvor barna får plass på en av de norske spaniaskolene, viser det seg at det er stor grunn til bekymring a: Mange faller rett og slett utenfor loven!

Rettsløse barn
Norsk lov gjelder selvfølgelig ikke utenfor Norges grenser, men selv for mange av de barna som vil ha rett til helse-, skole- og barnevernstjenester i henhold til spansk lovgivning, fungerer ikke systemet.

Dette henger sammen med dårlige rutiner for kontakt mellom de norske miljøene og de spanske myndighetene – eller rett og slett at spanske myndigheter ikke har mulighet til å reagere fordi de norske familiene ikke har formell oppholdstillatelse og dermed blir ansett som turister.

Resultatet er at flere av de norske barna som er midlertidig bosatt i Spania er rettsløse – og de lider.

Les hele brevet fra Barneombudet til Barne- og familiedepartementet

Kilde: Barneombudet